നിയമസഭ അംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിക്കിപീഡിയ താളുകൾ

2016-ൽ തുടങ്ങിവച്ച ഒരു പ്രൊജക്ട് ഇന്നത്തോടെ തീർന്നു. കേരള നിയമസഭയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ഇംഗ്ലിഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ പേജുണ്ടാക്കുക എന്നതായിരുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യം. പല അംഗങ്ങൾക്കും ആദ്യമേ വിക്കിപീഡിയ പേജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പേജുകളില്ലാതിരുന്ന 32 പേരുടെ വിക്കിപീഡിയ താളുകളിൽ അവസാനത്തേതും ഇന്ന് എഴുതിത്തീർത്തു. കേരള സർക്കാറിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോലും എം.എൽ.എമാരുടെ ജീവചരിത്രമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, പല ലേഖനങ്ങളും മൂന്നോ, നാലോ വരികളിൽ ഒതുക്കേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പോഴും പല എം.എൽ.എ മാരെക്കുറിച്ചുള്ള വിക്കിപീഡിയ ലേഖനങ്ങളിലും ചിത്രങ്ങളോ, പ്രാഥമിക വിവരങ്ങളോ ഇല്ല.

ഈ ലിങ്കിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എം.എൽ.എയുടെ പേജ് കണ്ടുപിടിച്ച്, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അവരുടെ വിക്കിപീഡിയ താളിൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും. വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ അവലംബം (references) ചേർക്കാൻ മറക്കരുത്. സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കമന്റായി ചോദിക്കുമല്ലോ.